Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 26.09.18

Saksliste og møteinnkalling:

Sak 118 – 18       Godkjenning av protokoll, styremøtet 22.08.2018
Sak 118 – 18       Vedlegg 1 Styreprotokoll 22.08.18.utsendt U. off. § 23    
Sak 119 – 18       Økonomisk rapportering pr. august 2018
Sak 120 – 18       Forslag til driftsbudsjett for Sandnes Eiendomsselskap KF  2019-2022 U.off § 14
Sak 121 – 18       Forslag til investeringsbudsjett fra SEKF for perioden 2019-2022. U.Off § 14
Sak 122 – 18       Forslag til endring av administrativ organisering Sandnes kommune, følger for SEKF
Sak 123 – 18       Status byggeprosjekt september 2018
Sak 123 – 18       Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for september 2018
Sak 124 – 18       Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per september 2018
Sak 124 – 18       Vedlegg 1 Rapportering av tiltakspakke 2017 for september 2018
Sak 125 – 18       Nytt rådhus - statusrapport august 2018
Sak 126 – 18       Status vedlikeholdsetterslep etter tilstandsvurderinger av formålsbygg og boliger i SEKF
Sak 126 – 18       Vedlegg 1 Tilstandsrapport SEKF 2018
Sak 127 – 18       Byggeprogram (K0) for rehabilitering og nybygg til Malmheim skule – prosjekt nr 3002900
Sak 127 – 18       Vedlegg 1 Malmheim skole
Sak 127 – 18       Vedlegg 2 Malmheim skole
Sak 128 – 18       Byggeprogram (K0) for ny B7-skole på Sviland – prosjekt nr. 30034
Sak 128 – 18       Vedlegg 1 Sviland skole
Sak 128 – 18       Vedlegg 2 Sviland skole
Sak 129 – 18       Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjekt nr. 2500405, Småhus på Brattebø
Sak 130 – 18       Byggeregnskap prosjekt 35006 Kleivane barnehage, ny 10 avd. barnehage
Sak 130 – 18       Vedlegg 1, Revisjonsuttalelse prosjekt 35006 KLEIVANE BARNEHAGE
Sak 131 – 18       Salg av Tveit bygdahus, U.off. § 23
Sak 132 – 18       Muntlig orientering ved daglig leder