Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 05.04.17

Saksliste og møteinnkalling:
Sak 041 – 17   Godkjenning av protokoll, styremøtet 07.03.2017
Sak 041 – 17   Vedlegg styreprotokoll 07.03.17
Sak 042 – 17   Økonomisk rapportering pr. februar 2017 
Sak 043 – 17   Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2016
Sak 043 – 17   Vedlegg 1 Årsberetning og regnskap Sandnes Eiendomsselskap KF 2016
Sak 044 – 17   Strategiplan SEKF, U.off § 14
Sak 045 – 17   Status byggeprosjekt mars 2017
Sak 045 – 17   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for april 2017
Sak 046 – 17   Nytt rådhus – statusrapport april 2017 
Sak 047 – 17   Ny hovedbrannstasjon med øyeb hjelp, legevakt og ambu.sentral, - st.rapport april 2017
Sak 048 – 17   Låneopptak på prosjekt i regi av SEKF
Sak 049 – 17   2015 Gruppeprosjektregnskap pnr 21015 – Boligsosial handl.plan. Kjøp av 20 boliger
Sak 049 – 17   Vedlegg  1 SEKF - revisjonsuttalelse prosjekt 21015
Sak 050 – 17   Byggeregnskap for 2014 og 2015 gruppeprosjekt 41002 – ITV-anlegg kameroveråking
Sak 051 – 17   Byggeregnskap på 2015 p.nr. på 30004, 30024, 30026, 35003. ute anlegg skoler og barnehager
Sak 051 – 17   SEKF - revisjonsuttalelse prosjekt 30004-35003
Sak 052 – 17   K0 – p.nr. 22103100 Boliger for vanskeligstilte,  4 stk. småhus på Brattebø. 
Sak 053 – 17   K0 – p.nr. 2601900 Lura boas – ombygging Lura 1 og p.nr. 2602100 – skyllerom pers.base
Sak 054 – 17   K0 – p.nr. 4000200 Miljøtiltak-Utfasing av oljekjel rullerende, for 2017
Sak 055 – 17   K0 – p.nr. 4102600 Branntekniske tiltak i kommunale gjennomgangsboliger for 2017
Sak 056 – 17   K0 – p.nr. 4102000 Branntekniske tiltak i helsebygg for 2017.
Sak 057 – 17   K0 – p.nr. 4102500 Branntekniske tiltak i diverse formålsbygg 
Sak 058 – 17   K0 – p.nr. 6001400 Branntekniske tiltak i idrettsbygg
Sak 059 – 17   K0 – p.nr. 4102100 Branntekniske tiltak i skoler for 2017. 
Sak 060 – 17   K0 – p.nr. 4000200 ITV- anlegg kameraovervåking rullerende, for 2017
Sak 061 – 17   K0 – p.nr. 4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering (rullerende)
Sak 062 – 17   K0 – p.nr. 3500300 Utendørsanlegg barnehager
Sak 063 – 17   K0 – p.nr. 2103800 Rehabilitering av kommunale- boliger, 24 per år.
Sak 064 – 17   K0 – p.nr. 2601700 Rehabilitering helsebygg
Sak 065 – 17   K0 – p.nr. 4100300 Universell utforming
Sak 066 – 17   K0 – p.nr. 1500900 Rehabilitering kulturbygg
Sak 067 – 17   K0 – p.nr. 3003200 Rehabilitering Skoler 
Sak 068 – 17   K0 – p.nr. 3000400 Utendørsanlegg skoler 2017
Sak 069 – 17   K0 – p.nr. 3501900 Rehabilitering barnehager
Sak 070 – 17   K1 – forprosjekt for Iglemyr svømmehall
Sak 070 – 17   Vedlegg 1 K1 Iglemyr svømmehall Plankart 24.02.2017
Sak 070 – 17   Vedlegg 2 U.off § 23.1
Sak 070 – 17   Vedlegg 3 K1 Iglemyr svømmehallI Iglemyr forprosjektrapport
Sak 070 – 17   Vedlegg 4 K1 Iglemyr svømmehallI Iglemyr forprosjekt vedlegg 14 Arkitekt tegninger
Sak 071 – 17   K2 – p.nr. 25004, 3 stk småhus på Kleivane
Sak 072 – 17   Kostnadsoverslag 2 (K2) for p.nr. 25004, 2 stk. småhus på Vatne/Dybingen
Sak 073 – 17   Status Hana barnehage - ifm søknad om permanent brukstillatelse