Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 28.09.16

Saksliste:
Styremøte 28.09.2016, Møteinnkalling​

Sak 112 – 16   Godkjenning av protokoll, styremøtet 24.08.2016
Sak 112 – 16   Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 24.08.2016
Sak 113 – 16   Økonomisk rapportering pr. august 2016
Sak 114 – 16   Forslag til budsjett SEKF 2017 - 2020
Sak 115 – 16   Forslag til investeringsprosjekter initiert av Sandnes Eiendomsselskap KF for økonomiplan 2017-2020 – unntatt off. jfr. Offl. §23
Sak 116 – 16   Status byggeprosjekt for september 2016
Sak 117 – 16   Rapportering av status tiltakspakke – tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per september 2016
Sak 117 – 16   Vedlegg 1 Rapportering av status tiltakspakke-Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per september 2016
Sak 118 – 16   10001 Nytt rådhus - status august 2016
Sak 119 – 16   Nytt rådhus - saksfremlegg om kalkyle og usikkerhetsanalyse
Sak 119 – 16   Vedlegg 1, Nytt rådhus - saksfremlegg om kalkyle og usikkerhetsananlyse - Kostnadsestimat
Sak 119 – 16   Vedlegg 2 Nytt rådhus - saksfremlegg om kalkyle og usikkerhetsananlyse - Usikkerhetsanalyse
Sak 120 – 16   Ny hovedbrannstasjon, ambulansesentral og legevakt, status pr. september 2016
Sak 121 – 16   Orientering om status ifm. at kontraktspart er konkurs - unntatt off. jfr. Offl §23
Sak 122 – 16   K2 for Smørbukkveien 13, prosjekt nr. 21009
Sak 123 – 16   K2 Innemiljø i øvrige kommunale bygg oppgradering Hommersåk barnehage
Sak 124 – 16   K2 Innemiljø i øvrige kommunale bygg oppgradering Myklaberget barnehage
Sak 125 – 16   Orientering til K2-kostnadsoverslag 2 i pnr. 4000500
Sak 126 – 16   Byggeregnskap pnr. 30005 Uteområde Bogafjell skole universell utforming
Sak 126 – 16   Vedlegg 1 Revisjonsrapport Byggeregnskap prosjekt 30005 - Uteområde Bogafjell skole, Universell Utforming
Sak 127 – 16   Byggeregnskap pnr. 4707519 Oppgradering av brannskadet verksted
Sak 127 – 16   Vedlegg 1 Revisjonsrapport Byggeregnskap pnr 4707519
Sak 128 – 16   Prosjektregnskap 21021 -  kjøp av 2 boenheter i nærheten av personalbasen i Kleivane
Sak 128 – 16   Vedlegg 1 Revisjonsrapport  prosjekt 21021 kjøp av 2 boenheter
Sak 129 – 16   Prosjektregnskap 41012 - Prestebolig på Hana
Sak 129 – 16   Vedlegg 1 Revisjonsrapport  prosjekt 41012 Prestebolig på Hana
Sak 130 – 16   Salg av eiendom - saksfremlegg - unntatt off. jfr. Offl. §23
Sak 131 – 16   Salg av Ullandhauggata 14