Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 28.06.16


Styremøte 28.06.2016, Møteinnkalling

Saksliste: 
 
Sak 80 – 16     Godkjenning av protokoll, styremøtet 02.06.2016
Sak 80 – 16     Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 02.06.2016
Sak 81 – 16     Økonomisk rapportering pr. mai 2016 
Sak 82 – 16     Etiske retningslinjer SEKF  
Sak 82 - 16    Vedlegg 1 Etiske retningslinjer og varslingsrutiner Sandnes kommune
Sak 83 – 16     Status byggeprosjekt juni 2016
Sak 83 – 16     Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for juni 2016
Sak 84 – 16     Nytt rådhus, status pr. mai 2016
Sak 85 – 16     Nytt rådhus, -usikkerhetsanalyse og arealeffektivitet.
Sak 85 – 16     Vedlegg 1 Saksfremlegg HAMU arbeidsareal 
Sak 85 – 16     Vedlegg 2 Saksprotokoll HAMU arbeidsareal 
Sak 85 – 16     Vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse Nytt Rådhus
Sak 86 – 16     Ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og amb.sentral, - statusrapport juni 2016
Sak 87 – 16     Kostnadsoverslag 0 (K0) branntekn. tiltak i helsebygg 2016 prosjekt 41020 med underprosjekt byggeprogram branntekn.tiltak i Trones Boas
Sak 88 – 16     Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjekt 41011 nytt produksjonskjøkken Vatne
Sak 89 – 16     Fullmakt til å inngå kontrakt – prosjekt 4000500 -energibesparende tiltak i skolebygg
Sak 90 – 16     Kostnadsoverslag 2 (K2) for tilbygg med fire nye grupperom for Stangeland skole
Sak 91 – 16     Kostnadsoverslag 2 (K2) for Riskahallen – delprosjekt Riska bioenergisentral og justering av budsjettramme for prosj. 60005
Sak 92 – 16     K2 – kostnadsoverslag 2 for Iglemyr energisentral
Sak 93 – 16     Kostnadsoverslag 2 (K2) for utskifting/reparasjoner Varatun psyk. senter.
Sak 94 – 16     Byggeregnskap prosjektnr. 21022 – Behandlingsstart
Sak 94 – 16     Vedlegg 1Revisjonsrapport Byggeregnskap - Behandlingsstart  
Sak 95 – 16     Byggeregnskap prosjektnr. 21023 – Avlastning, ny barnebolig
Sak 95 – 16     Vedlegg 1Revisjonsrapport Avlastningsbolig
Sak 96 – 16     Byggeregnskap prosjektnr. 40004 (SEKF) og 4009117 (Sandnes kommune) – ENØK, rørsystem Austrått/Høyland
Sak 96 – 16     Vedlegg 1 Revisjonsrapport  ENØK, rørsystem AustråttHøyland
Sak 97 – 16     Funksjons- og arealprogram formålsbygg
Sak 97 – 16     Vedlegg 1 Funksjons- og arealprogram skolebygg 2016 
Sak 97 – 16     Vedlegg 1-2 Funksjons- og arealprogram skolebygg
Sak 97 – 16     Vedlegg 2 Funksjons- og arealprogram barnehagebygg 2016
Sak 97 – 16     Vedlegg 3 Funksjons- og arealprogram omsorgsbygg 2016
Sak 97 – 16     Vedlegg 3-2 Funksjons- og arealprogram omsorgsbygg
Sak 97 – 16     Vedlegg 3-3 Funksjons- og arealprogram omsorgsbygg
Sak 97 – 16     Vedlegg 4 Funksjons- og arealprogram idrettshaller 2016
Sak 98 – 16     Lokalisering og arealbehov, prosjektene 30018 «Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)»  og 30019 «Sandnes læringssenter(SLS)»
Sak 98 – 16     Vedlegg 1 Lokalisering og arealbehov SLS og FBU
Sak 99 - 16     Salg av kommunale boliger til leietakere leie -til eie
Sak 100 - 16   Iglemyr svømmehall Justert KO byggeprogram