Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 26.04.16

Saksliste:

Sak 37 – 16     Godkjenning av protokoll, styremøtet 16.03.2016
Sak 37 – 16     Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 16 03 2016
Sak 38 – 16     Regnskapsmessig rapportering i hht regnskapsloven (RL), Sandnes Eiendomsselskap KF 2015
Sak 38 – 16     Vedlegg 1 Sandnes Eiendom KF RL2015 
Sak 39 – 16     Innsparinger SEKF, sluttrapport
Sak 39 – 16     Vedlegg 1 Sluttrapport - arbeidsgruppe energi
Sak 39 – 16     Vedlegg 2 Notat Energibudsjett verifisering
Sak 39 – 16     Vedlegg 3 Sluttrapport - Standard FDV
Sak 39 – 16     Vedlegg 4 Standard FDV, Ny organisering innen driftsseksjonen i Byggdrift
Sak 39 – 16     Vedlegg 5 Signert sluttrapport renhold
Sak 39 – 16     Vedlegg 6 Etterskrift til sluttrapport renhold
Sak 39 – 16     Vedlegg 7 Sluttrapport - innsparing organisering
Sak 39 – 16     Vedlegg 8 Sluttrapport - innsparing leieavtaler
Sak 39 – 16     Vedlegg 9 Statusrapportering april 16 arealeffektivisering
Sak 40 – 16     Areal- og funksjonsprogram formålsbygg
Sak 41 – 16     Internhusleie, forslag til kontrakt
Sak 41 – 16     Vedlegg 1 Anbefaling fra prosjektgruppe internhusleie 01 04 2016
Sak 41 – 16     Vedlegg 2 Utkast til avtale om internhusleie for administrasjonbygg
Sak 41 – 16     Vedlegg 3 Plantegning 1
Sak 41 – 16     Vedlegg 4 Plantegning 2
Sak 41 – 16     Vedlegg 5 - Kart over oppmerkede parkeringsplasser
Sak 41 – 16     Vedlegg 6 Oversikt over sommer- og vintervedlikehold
Sak 41 – 16     Vedlegg 7 Skjema med oversikt over ansvaret for ulike vedlikeholskostnadselementer i bygget
Sak 42 – 16     Kj��p av eiendom for etablering av småhus Unntatt offentlighet, jfr. offl. § 23
Sak 43 – 16     Status byggeprosjekt april 2016
Sak 43 – 16     Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for apr 2016 
Sak 44 – 16     Nytt rådhus, status pr. mars 2016
Sak 45 – 16     Statusrapport april 2016 – ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral 
Sak 46 – 16     K0 Byggeprogram 0 for tilbygg med fire nye grupperom for Stangeland skole
Sak 46 – 16     Vedlegg 1 - Planløsning for tilbygg med fire grupperom for Stangelan skole
Sak 47 – 16     K0 Kostnadsoverslag  pr.nr 3003000 Maudland skole varmtvann/ varmeanlegg 
Sak 48 – 16     K0 Byggeprogram for prosjekt 15009 rehabilitering idretts- og kulturbygg           
Sak 49 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 prosjektnr.  30032,  Rehabilitering Skoler 
Sak 50 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 for utendørsanlegg skoler 2016
Sak 51 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 prosjektnr. 35003 - utendørsanlegg barnehager
Sak 52 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 prosjektnr. 26017, rehabilitering helsebygg
Sak 53 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 prosjektnr. 35019 – Rehabilitering barnehager
Sak 54 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 for prosjektnr. 40005 - Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov. 
Sak 55 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 prosjektnr. 4100400, Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering
Sak 56 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 prosjektnr. 4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg
Sak 57 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 for prosjektnr. 3002300, inneklimatiltak Austrått skole
Sak 58 – 16     K0 Kostnadsoverslag 0 prosjektnr. 2102800, Varatun psykiatriske senter.
Sak 59 – 16     Sandnes Eiendomsselskap KFs oppdrag knyttet til bygging av nytt lager for Sandnes havn KF. Orienteringssak
Sak 60 – 16     K1 Kostadsoverslag 1 Prosjektnr. 30021, Utvidelse og oppgradering på Skeiane ungdomsskole, U-21
Sak 60 – 16     Vedlegg 1 K1 prosjektnr. 30021 utvidelse og oppgradering av Skeiane ungdomsskole
Sak 61 – 16     K2 Kostnadsoverslag 2 prosjektnr. 15008 Vitenfabrikken byggetrinn 1 – ny styringsautomatikk 
Sak 62 – 16     K2 Kostnadsoverslag 2 for prosjektnr. 25003, Myrveien – 3 boenheter
Sak 63 – 16     K2 Kostnadsoverslag 2 prosjektnr. oppgradering av uteareal Hana Barnehage gamle Hana skole).
Sak 63 – 16     Vedlegg 1 Utomhusplan Hana barnehage 
Sak 64 – 16     K2 Kostnadsoverslag 2 prosjektnr. 60005 Rehabilitering Riskahallen
Sak 65 – 16     Byggeregnskap prosjekt 35014 – Gravarslia barnehage, ferdigstillelse av soveskur
Sak 66 – 16     Byggeregnskap prosjekt 30004- Skoler utendørsanlegg (2014 bevilgning)
Sak 66 – 16     Vedlegg 1 Byggeregnskap 30004 Vedlegg 1
Sak 67 – 16     Byggeregnskap prosjektnr. 35003 – Utendørsanlegg, barnehage bevilgn. 2014
Sak 68 – 16     Prosjektregnskap p.nr. 21015 – Boligsosial handlingsplan. Kjøp av inntil 20 boliger per år
Sak 68 – 16     Vedlegg 1 Prosjektregnskap 21015 
Sak 69 – 16     Velg av entrepriseform og igangsetting av prosjektering av Iglemyr svømmehall