Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

Styresaker 23.11.16

Saksliste:
Styremøte nr. 9 – 2016 Innkalling


Sak 144 – 16   Godkjenning av protokoll, styremøtet 25.10.2016
Sak 144 – 16   Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 25.10.2016 
Sak 145 – 16   Økonomisk rapportering pr. oktober 2016
Sak 146 – 16   Rådmannens budsjettforslag – konsekvens for SEKF
Sak 147 – 16   Status byggeprosjekt november 2016
Sak 147 – 16   Vedlegg 1 Rapportering av byggeprosjekt for november 2016
Sak 148 – 16   Rapportering av status tiltakspakke: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per november 2016 
Sak 148 – 16   Vedlegg 1 Rapportering av status tiltakspakke-Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per november 2016
Sak 149 – 16   Nytt rådhus - statusrapport oktober 2016
Sak 150 – 16   Ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, - statusrapport november 2016
Sak 151 – 16  Prosjektnummer 30021 – K2 for «Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole»
sak 151 – 16   Vedlegg til framside
sak 151 – 16   Vedlegg til K2 kalkyle - Skeiene ungdomsskole    
Sak 152 – 16   Prosjektnummer 60003 – Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 (unntatt offentlighet jfr. offl. §23)   
Sak 153 – 16   Byggeregnskap prosjekt pnr 60001 – Bogafjell Idrettshall
Sak 153 – 16   Vedlegg 1 Bogafjell Idrettshall Revisjonsattest
Sak 154 – 16   Byggeregnskap prosjekt pnr 4231299 Ganddal skole, rehab/utvid, pnr 4232599 – ny dobbel gymsal, og pnr 30017 opparb. av uteareal
Sak 154 – 16   Vedlegg 1 Byggeregnskaper Ganddal skole Revisjonsattest
Sak 155 – 16   Høle prestebolig - salg
Sak 155 – 16   Vedlegg 1 Høle prestebolig - salg
Sak 156 – 16   Eksisterende brannstasjon/legevakt – grunnavståelse og arbeider i forbindelse med ny E39 unntatt offentlighet, jfr. offl. § 23
Sak 157 – 16   Festeavtaler private barnehager (unntatt offentlighet jfr. offl. §23)