Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

SØK

(Merk at alle styresaker merkes med dette i søk)

Styresaker 16.12.15

Saksliste:
Møteinnkalling og sakspapirer Styremøte 16.12.2015

Sak 172 – 15    Godkjenning av protokoll, styremøtet 08.12.2015
Sak 172 – 15    Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 08.12.2015 
Sak 173 – 15    Økonomisk rapport pr nov 2015
Sak 174 – 15    Beregning av pensjonsutgifter og pensjonsforpliktelser etter regnskapsloven og kommunale regnskapsforskrifter
Sak 175 – 15    Status byggeprosjekter pr november 2015
Sak 175 – 15    Vedlegg 1 Prosjektsttatus per desember 2015 
Sak 176 – 15    Giskehallen II, leieavtale unntatt offentlighet jfr offl § 23.
Sak 177 – 15    Parkering nytt rådhus
Sak 178 – 15    Salg av kommunale boliger
Sak 179 – 15    Rehabilitering Riskahallen - valg av entrepriseform
Sak 180 – 15    Kostnadsoverslag 2 (K2) for Årsvollveien 5 – 7
Sak 181 – 15    Kostnadsoverslag 2 (K2) for Syrinveien 2A
Sak 181 – 15    Vedlegg 1 Plankart 
Sak 181 – 15    Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser
Sak 181 – 15    Vedlegg 3 Fasade sør og øst
Sak 182 – 15    Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral
Sak 183 – 15    Ny hovedbrannstasjon med legevakt, øyeblikkelig hjelptilbud og ambulansesentral – anskaffelse av inventar
Sak 183 – 15    Vedlegg 1 A Inventarbehov legevakt
Sak 183 – 15    Vedlegg 1 B Inventarbehov øyeblikkelig hjelptilbud
Sak 183 – 15    Vedlegg 1 C Inventarbehov - Rogaland brann og redning IKS (NB! 104 filer)
Sak 183 – 15    Vedlegg 2 Funksjonsbeskrivelse i totalentreprisen
Sak 184 – 15    Byggeprogram (K0) for nybygg Myrveien
Sak 184 – 15    Vedlegg 1 Situasjonsplan
Sak 184 – 15    Vedlegg 2 Planer
Sak 184 – 15    Vedlegg 3 Fasader
Sak 185 – 15    Nytt rådhus, status pr november 2015