Tilbake til oversikt

Historisk arkiv

SØK

(Merk at alle styresaker merkes med dette i søk)

Styresaker 12.11.15

Saksliste:
Møteinnkalling og sakspapirer Styremøte 12.11.2015

Sak 152 - 15   Godkjenning av protokoll, styremøtet 08.10.2015
Sak 152 - 15   Vedlegg 1 Styreprotokoll Styremøte SEKF 08.10.2015
Sak 153 - 15   Status byggeprosjekter pr oktober 2015
Sak 153 - 15   Vedlegg 1 Prosjektstatus med vedtatt budsjett november 2015 
Sak 154 - 15   Byggeprogram (K0) for nytt hovedbygg til Soma rusvern
Sak 154 - 15   Vedlegg 1 Tegninger - fasade - plan og snitt 
Sak 154 - 15   Vedlegg 2 Utomhusplan
Sak 154 - 15   Vedlegg 3 Hovedfremdriftsplan - Nytt hovedbygg til Soma rusvern
Sak 155 - 15   Byggeprogram for Smørbukkveien 13.
Sak 155 - 15   Vedlegg 1 A10 Situasjon
Sak 155 - 15   Vedlegg 2 A20 Planer
Sak 155 - 15   Vedlegg 3 A40 Fasader
Sak 156 - 15   Byggeprogram (K0) for 12 boliger for funksjonshemmede på Bogafjell gnr 50 bnr 6, delfelt TJ1. 
Sak 157 - 15   Kostnadsoverslag 2 (K2) for Buggeland skole, utvidelse
Sak 158 - 15   Skisseprosjekt - Nytt rådhus
Sak 158 - 15   Vedlegg 1 Overordnet plan
Sak 158 - 15   Vedlegg 2 Brukermedvirkningsrapport_rev. B
Sak 158 - 15   Vedlegg 3 Notat ARK - klimatisering av atriet
Sak 158 - 15   Vedlegg 4 Skisseprosjektrapport
Sak 158 - 15   Vedlegg 5 Anskaffelse - Markedsanalyse Nytt Rådhus
Sak 158 - 15   Vedlegg 6 DIFI entrepriseveileder - Resultat
Sak 158 - 15   Vedlegg 7 Gjennomføring_etter_ark_konkurranse
Sak 159 - 15   Nytt rådhus, status pr oktober 2015
Sak 160 - 15   Statusrapport, ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral
Sak 161 - 15   Byggeregnskap for Vitensenteret, trinn 1
Sak 161 - 15   Vedlegg 1 Byggeregnskap 45414 Vitenfabrikken planeteriet 
Sak 162 - 15   Byggeregnskap prosjekt 4231399 Iglemyr skole, trinn 3
Sak 162 - 15   Vedlegg 1 Byggeregnskap 4231399 Revisjon 
Sak 163 - 15   Byggeregnskap prosjekt 4332499 – Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger
Sak 163 - 15   Vedlegg 1 Byggeregnskap 4332499 Revisjon 
Sak 164 - 15   Byggeregnskap prosjekt 4541699 – Installasjon overvåkningsutstyr skoler
Sak 164 - 15   Vedlegg 1 Byggeregnskap 4541699 Revisjon 
Sak 165 - 15   Arbeidsgrupper og mandat SEKF Innsparinger
Sak 165 - 15   Vedlegg 1 Arbeidsgrupper og mandat SEKF Innsparinger
Sak 166 - 15   Internhusleie implementering 2015
Sak 166 - 15   Vedlegg 1 Internhusleie - implementering 2015
Sak 166 - 15   Vedlegg 2 Internhusleie - implementering 2015
Sak 166 - 15   Vedlegg 3 Utkast til avtale om internhusleie for administrajsonbygg